Ești funcționar public? Cum poți lua bani de la stat pentru plata chiriei?

Date:

Share post:

InfoAnunț vă pune la dispoziție regulamentul cu privire la modul de achitare a compensației bănești pentru închirierea (subînchirierea) spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova.

DISPOZIŢII GENERALE

 1. Regulamentul cu privire la modul de achitare a compensației bănești pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ( în continuare – regulament) are drept scop stabilirea modalităţii de compensare a cheltuielilor pentru închirierea spaţiului locativ de către Funcţionarii publici cu statut special angajați în Ministeriul Afacerilor Interne, pe perioada de îndeplinire a serviciului.
 2. În sensul prezentului Regulament, se folosesc următoarele noţiuni:

locatar – persoană fizică sau juridică căreia i se acordă locuinţa în folosinţă în baza unui contract de locaţiune încheiat cu proprietarul acesteia pe un termen limitat sau în alte temeiuri legale, în conformitate cu legislaţia;

locator – proprietar sau reprezentant al proprietarului, persoană fizică sau juridică, care transmite locuinţa în folosinţă locatarului în baza unui contract de locaţiune încheiat pe un termen limitat sau în alte temeiuri legale, în conformitate cu legislaţia;

familie – soţii, copiii, părinţii şi reprezentanţii legali ai acestora, precum  şi alte persoane aflate la întreţinerea acestora, care locuiesc împreună şi întreţin o gospodărie în comun;

contract de locaţiune – o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie;

comisie de profil – comisie instituită în cadrul instituţiei în care activează funcţionarul public cu statut special care va examina actele prezentate pentru obţinerea compensaţiei pentru închirierea (subînchirierea) spaţiului locativ şi va emite decizii privind achitarea/neachitarea acesteia conform prevederilor prezentului Regulament;

rude – părinţii şi alte persoane cu gradul de rudenie II.

COMISIA DE PROFIL

3.Pentru examinarea actelor aferente obţinerii compensaţiei pentru închirierea (subînchirierea) spaţiului locativ şi pentru adoptarea deciziilor de acordare/neacordare a compensaţiilor, în fiecare entitate publică, prin ordinul conducătorului, se instituie comisii de profil formate din 5 membri, angajaţi ai entității.

4.Funcţia de preşedinte al comisiei de profil este exercitată de către şeful adjunct al instituției sau altă persoană, desemnată de conducător, care este şi membru de drept al acesteia.

5.Activitatea comisiei de profil este asigurată de secretar, desemnat prin ordin al conducătorului, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, fără a avea drept de vot.

6.În cazul în care unul din membrii comisiei de profil lipsește, acesta va fi substituit cu un alt angajat din cadrul aceleiași subdiviziuni, cu acceptul președintelui comisiei, cu drept de vot. Faptul substituirii unui membru al comisiei de profil se va consemna obligatoriu în procesul-verbal al ședinței.

7.Comisiile de profil examinează actele depuse de funcţionarul public cu statut special conform prevederilor prezentului Regulament şi emit decizii de acordare/neacordare a compensaţiei închirierea (subînchirierea) spaţiului locativ.

8.Comisiile de profil se întrunesc lunar, iar şedinţele sunt deliberative cu un cvorum de 100% din membri.

9.Deciziile de acordare a compensaţiei pentru închirierea (subînchirierea) spațiului locativ sunt valabile dacă au fost votate şi semnate unanim.

10.Deciziile de neacordare a compensaţiei pentru închirierea (subînchirierea) spaţiului locativ pot fi contestate în cadrul comisiei organului ierarhic superior, cu excepţia celor emise de comisia Aparatului central care vor fi examinate de către o subdiviziune cu funcţii de control la decizia ministrului afacerilor interne.

11.Secretarul comisiei de profil recepţionează setul de acte depus de funcţionarul public cu statut special şi le propune spre examinare comisiei de profil, întocmeşte procesul verbal al şedinţelor, remite în serviciul financiar documentele necesare pentru calcularea compensaţiei în cauză, asigură întocmirea unor dosare separate aferente fiecărui funcţionar public cu statut special.

MODUL DE STABILIRE A COMPENSAȚIEI BĂNEȘTI PENTRU ÎNCHIRIEREA (SUBÎNCHIRIEREA) SPAȚIULUI LOCATIV

 1. Funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care nu sunt asigurați cu spațiu locativ (inclusiv cămin) la locul de muncă, li se plătește o compensație bănească pentru închirierea (subînchirierea) spaţiului locativ (în continuare compensaţie) în cuantumul prevăzut de contractul de închiriere (subînchiriere) a locuinței, dar care să nu depășească salariul de funcţie al acestora.

În cazul când angajatul are locul său permanent de trai în raza de cel mult 30 km de la locul de muncă, compensația pentru chirie nu se plătește.

 1. Actele necesare pentru obţinerea compensaţiei se depun la secretariatul comisiei de profil conform listei:

1) cererea angajatului cu statut special, depus pe numele conducătorului instituţiei, vizat de conducătorul nemijlocit;

2) copia autentificată a contractului de închiriere (subînchiriere) a spațiului locativ în formă scrisă, înregistrat în modul stabilit la organul fiscal teritorial;

3) certificatul eliberat de organul cadastral teritorial, prin care se confirmă că angajatul cu statut special, împreună cu familia, nu dispune de spațiu locativ în localitatea dată, înnoit anual la începutul lunii ianuarie;

 1. Pentru fiecare angajat cu statut special, care beneficiază de compensația bănească se deschide un dosar la care se anexează toate documentele, care servesc drept bază pentru stabilirea compensației.
 2. În cazul cînd ambii soți îşi satisfac serviciul în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine, compensația se achită ambilor soţi de la locul de muncă în cuantum deplin, dar cumulativ nu mai mult decît cuantumul prevăzut de contract.
 3. Funcţionarul public cu statut special este în drept să solicite compensaţia în termen de cel mult 2 luni de la data semnării contractului de locaţiune, pînă la data de 10 a fiecărei luni.
 4. Funcţionarul public cu statut special care la data intrării în vigoare a prezentei hotărîri are încheiat contract de locaţiune, este în drept să solicite compensaţia în termen de cel mult 2 luni de la punerea în aplicare a actului normativ.
 5. Comisa de profil urmează să examineze dosarul angajatului cu statut special privind acordarea compensaţiei şi să emită decizia de acordare/neacordare a acesteia în termen de cel mult 20 de zile de la data înregistrării cererii cu prezentarea în cadrul serviciilor financiare.
 6. Decizia va fi aprobată de şeful instituţiei.
 7. În cazul în care contractul de locaţiune este încheiat pe un termen mai mare de un an, în luna ianuarie a fiecărui an se va asigura o reexaminare a dosarelor cu anexarea certificatului eliberat de organul cadastral teritorial şi prelungirea deciziei de acordare pentru încă un an calendaristic.
 8. În cazul transferului în altă instituţie în cadrul aceleiaşi localităţi, comisia va elibera o copie autentificată a dosarului, inclusiv a deciziei de acordare a compensaţiei care va servi ca temei pentru achitare la locul nou de muncă.
 9. În cazul detaşării în misiune peste hotarele ţării plata compensaţiei pe teritoriul Republicii Moldova se sistează din data emiterii ordinului de detaşare.

MODUL DE ACHITARE A COMPENSAȚIEI BĂNEȘTI PENTRU ÎNCHIRIEREA (SUBÎNCHIRIEREA) SPAȚIULUI LOCATIV

 1. Serviciile financiare ale Ministerului Afacerilor Interne, autorităţilor administrative şi instituţiilor din subordine vor efectua plata compensaţiei în baza deciziei comisiei de profil, cu anexarea copiei autentificate a contractului de locaţiune.
 2. Compensaţia se va calcula de la data încheierii contractului de locaţiune, cu excepţia celor prevăzute la punctul 17, ca urmare a recepţionării deciziei de acordare.
 3. Pentru cazurile prevăzute la punctul 17, achitarea se va efectua de la data punerii în aplicare a actului normativ, ca urmare a recepţionării deciziei de acordare.
 4. Achitarea se va efectua lunar, concomitent cu plata salariului.
 5. Plata va fi sistată la încetarea raporturilor de muncă în cazurile prevăzute de legislația în vigoare, în legătură cu transferul în altă instituţie sau la expirarea contractului de locaţiune ori a deciziei de acordare a compensaţiei.

DISPOZIŢII FINALE

 1. Conducătorul instituţiei sau persoana împuternicită de acesta este în drept de a organiza controale privind executarea de facto a contractului de închiriere(subînchiriere) a spațiului locativ. În cazul neconfirmării faptului de închiriere(subînchiriere), plata compensației se va stopa, iar persoana va restitui prejudiciul cauzat statului și va purta răspundere conform legislația în vigoare.
 2. Angajații cu statut special ai MAI sunt responsabili de corectitudinea și legalitatea informației indicate în documentele prezentate în vederea stabilirii compensației pentru închirierea spațiului locativ.
Foto:Pixabay.com

 

 

 

 

spot_img

Articole asemănătoare

Atenție! Traficul feroviar adaptat la temperaturi extreme. Pentru această perioadă, la nivelul liniei de cale ferată, se vor înregistra peste 50 de grade Celsius!

Atenție! Traficul feroviar adaptat la temperaturi extreme pentru această perioadă - la nivelul liniei de cale ferată se vor înregistra peste 50 de grade Celsius!

Parcul Copou găzduiește expoziția „Români de poveste” 

Parcul Copou găzduiește expoziția „Români de poveste”. Când va avea loc acest eveniment fascinant, în cele ce urmează.

Nou: Expoziția „Artes Mechanicae”

Nou: Expoziția „Artes Mechanicae”. Când, unde și cine a avut această inițiativă minunată? La aceste întrebări răspundem în continuare.

Primul eveniment internațional dedicat industriei navale organizat în România

Primul eveniment internațional dedicat industriei navale organizat în România este Maritime Business Week.